Udviklingsplan for Hallund kirkegård i Vendsyssel

 Et voksende antal tomme kistegravsteder, for få urnetilbud og en generel mangel på alternative gravstedstyper
 prægede Hallund kirkegård. Med udviklingsplanen afvikles en nyere afdeling mod vest og kirkegården koncen-
 treres på den gamle del omkring kirken. En oprindelig kort allé til våbenhuset samt en trækrans omkring kirke-
 gården reetableres. Kirkegården inddeles i tre zoner med differentieret pasningsbehov. Nye gravstedsmiljøer til
 såvel kister som urner giver større valgfrihed. Gravstedsmiljøerne virker ikke tomme trods uudnyttede gravsteder
 og med overskud af potentielle gravsteder sikres god fleksibilitet. Skiftende oplevelser året rundt gør samtidig kir-
 kegården til et fint mål for gåturen.